Bodemverontreiniging melden

Misschien voert u werkzaamheden uit die de bodem of grond verontreinigen. Of de bodem of grond kan al vervuild zijn. Om te voorkomen dat de vervuiling te groot wordt, moet u in een aantal gevallen een melding doen bij de gemeente of provincie.

In verband met de nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in gaat, kan de wet- en regelgeving gewijzigd zijn. Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.

Wanneer moet u een melding doen?

U moet een melding bij de gemeente of provincie doen als:

  • de bodem of grond van een locatie mogelijk verontreinigd is;
  • er een bodemverontreiniging is aangetoond;
  • er bodem of grond verwijderd of gesaneerd moet worden;
  • u zaken gaat doen (of laat doen) die de bodem kunnen vervuilen of aantasten.

Hergebruik grond

Wilt u afgegraven grond hergebruiken? Dan zijn hier regels voor. Het kan zijn dat u de grond moet saneren of toch moet verwijderen. Ook dan heeft u te maken met regels. Lees meer op de pagina over hergebruik grond.

Melden bij de provincie Gelderland

Is er sprake van een bodemverontreiniging van meer dan 25 m³, die vóór 1987 heeft plaatsgevonden? U bent dan verplicht de verontreiniging en de eventuele sanering te melden bij de provincie Gelderland.

Melden bij de gemeente

Een bodemverontreiniging of sanering van maximaal 25 m³ moet u melden bij uw gemeente. Dat geldt ook voor een verontreiniging van na 1987. Deze melding kunt u het beste minimaal twee weken vóór aanvang van de werkzaamheden doen. Wij vragen u om de volgende informatie aan te leveren:

  • onderliggend(e) bodemonderzoek(en);
  • de kaart van het Kadaster (kadastrale kaart) met ingetekende verontreinigingscontour;
  • een plan van aanpak (saneringsplan).

Wat gebeurt er na de melding?

Na de melding wordt onderzocht wat u met de grond of bodem moet doen en of u mag gaan starten met de werkzaamheden. U hoort dit uiterlijk binnen vijf weken. Soms gaat het om maatwerk en kan het vijftien weken duren voor u mag starten met het saneringsplan.

Als u toestemming krijgt om te graven, is het belangrijk om ook de start van de werkzaamheden te melden. U vindt hieronder diverse formulieren om een melding te doen.

Meer informatie over de procedure vindt u op de website Bodem+.