Slopen en het milieu

Omdat het milieu kwetsbaar is en daarom beschermd moet worden, moet u ook bij de sloopwerkzaamheden rekening houden met het milieu. Graag informeren wij u over een aantal belangrijke regels in relatie tot sloopwerkzaamheden.

Informatieplicht

Vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) heeft u de verplichting om, bij sloopwerkzaamheden waarbij meer dan 10m3 sloopafval vrijkomt, extra aandacht te hebben voor risico’s en het milieu. U moet daarom een sloopmelding doen via het Omgevingsloket. Bij het doen van de sloopmelding voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden heeft u een verplichting om informatie te verstrekken.

U moet een risicomatrix aanleveren om risico’s bij de sloop inzichtelijk maken en indien nodig een sloopveiligheidsplan aanleveren. Ook moet u een overzicht aanleveren met stikstof beperkende maatregelen, die u tijdens de sloop treft om de hoeveelheid stikstof uitstoot tijdens de sloop te beperken.

Beschermde diersoorten

Gaat u (ver)bouw- of sloopwerkzaamheden uitvoeren waarbij beschermde planten of dieren in het gedrang kunnen komen? Dan heeft u misschien een vergunning nodig. De Omgevingswet beschermt natuurgebieden, houtopstanden en bepaalde planten- en diersoorten.

Laat een ecologisch deskundige bepalen welke beschermde soorten er mogelijk in het gebied voorkomen en wat de effecten van uw sloopactiviteit op deze soorten kunnen zijn. Als beschermde soorten voor kunnen komen, is vaak nog aanvullend onderzoek nodig om te bepalen wat het effect is en welke maatregelen u kunt nemen om dat effect te voorkomen of te verzachten. Kijk voor meer informatie in het stappenplan van provincie Gelderland. U kunt in het Omgevingsloket de vergunningcheck doen om te zien of u een vergunning moet aanvragen.

Alleen bij de eenvoudige sanering van asbestdaken in het buitengebied verleent de provincie een vrijstelling onder voorwaarden. Indien u aan de voorwaarden voor deze vrijstelling voldoet heeft u geen ontheffing nodig. Bekijk voor meer informatie de website van Informatiepunt Leefomgeving of provincie Gelderland.

Bodemkwaliteit bij sloop- en graafwerkzaamheden

Wanneer u gaat slopen mag er geen bodemvreemd materiaal, zoals puin en asbest, in de bodem terechtkomen en achterblijven. Als bij sloop- of graafwerkzaamheden onverwacht wel bodemvreemd materiaal wordt aangetroffen, verzoeken wij u om dit meteen te melden aan ODVeluwe. Er wordt dan direct aanvullend onderzoek uitgevoerd.

Wanneer er sprake is graafwerkzaamheden bij het slopen wordt de grond geroerd. Een bodemonderzoek moet voorkomen dat gegraven wordt in verontreinigde grond. Voor meer informatie over de noodzaak van een bodemonderzoek kunt u terecht bij het bevoegd gezag, een bodemadviesbureau of de website van Informatiepunt Leefomgeving.

Druppelzone-onderzoek bij asbestdaken

Wanneer u een asbestdak gaat slopen kan er sprake zijn van druppelzones. Dit zijn onverharde delen onder verweerde asbestdaken, zonder een dakgoot. Uit onderzoek is gebleken dat ter plaatse van deze onverharde delen vaak sprake is van ernstige bodemverontreinigingen met asbest. Deze verontreinigingen ontstaan door afspoeling van de asbestvezels van asbestdaken. Dit kan tot blootstellingsrisico’s leiden.

Wanneer sprake is van een druppelzone adviseert ODVeluwe een onderzoek naar asbest in de bodem. Wij adviseren dit onderzoek – van de toplaag van de bodem – voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden uit te voeren door een bodemadviesbureau. Zo wordt voorkomen dat gegraven gaat worden in mogelijk verontreinigde grond en dat deze grond wordt verspreid.


Gerelateerd

Vergunningen en meldingen voor bedrijven

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels gaan over onder andere geluid, energie, afvalstoffen, lucht...

Asbest bij bedrijven

Heeft u een bedrijf waar asbest is aangetroffen en wilt u dat verwijderen? Dan moet u dit altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.