Bodem

Bodem

Werkt u of gaat u werken met bodem of grond? Bijvoorbeeld het bouwen of verbouwen van uw woning of bedrijfspand? Dan moet u rekening houden met regels over bodem en grond. Het kan zijn dat grond vervuild is en dat u daarom maatregelen moet nemen. Ook bij het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u te maken krijgen met regels over bodemgebruik.

 • Bodeminformatie en onderzoek

  In Nederland willen we de bodem schoon houden. Waar moet u als inwoner of bedrijf rekening mee houden als u gaat bouwen of verbouwen?

 • Graven, saneren en calamiteiten

  Bent u van plan graaf- of saneringswerkzaamheden uit te voeren, dan moet u in een aantal gevallen een melding doen bij de gemeente of provincie.

 • Hergebruik van grond

  Na een verbouwing of tuinaanleg blijft soms grond over. Degene die de grond gaat hergebruiken heeft te maken met het Besluit bodemkwaliteit.

 • Welke rol heeft de omgevingsdienst?

  In Nederland willen we de bodem schoon houden. Daarom zijn er regels voor het omgaan met grond, bagger en steenachtige materialen (bijvoorbeeld bakstenen, dakpannen en puingranulaat). Deze mogen maar een beperkte hoeveelheid vervuilende stoffen bevatten, zoals PFAS. Omgevingsdienst Veluwe ziet toe op de uitvoering en naleving van de regels over bodem en grond.

 • Contact

  Heeft u vragen over bodemonderzoek, bodemverontreiniging of het verwerken van grond tijdens een bouwproject?

Veelgestelde vragen

U kunt hiermee te maken krijgen in de volgende gevallen:

 • Bij de aanleg van een tuin
 • Bij de (ver)bouw van een huis
 • Als u een ondergrondse tank op uw perceel heeft staan
 • Bij het saneren van de bodem
 • Bij de (ver)koop van een huis of perceel
  Soms zijn er aanwijzingen dat de bodem van een perceel verontreinigd is. De verkoper is in deze situatie verplicht dit te melden aan de kopers.
 • Bij het starten, wijzigen en beëindigen van een bedrijf
  Gaat u iets doen waardoor de bodem vervuild kan raken? Dan moet u bodemonderzoek laten doen. Een zogenaamde ‘nulmeting’ is verplicht om een omgevingsvergunning te kunnen krijgen. Stopt u met de bedrijfsactiviteiten? Dan wordt de bodem opnieuw gecontroleerd. Als er vervuiling is, moet de ondernemer dit opruimen en zorgen dat de bodem weer net zo schoon is als bij de nulmeting.
 • Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning
  De gemeente vraagt bij een omgevingsvergunning voor bouwen vaak om een bodemonderzoek. Zo kan de gemeente beoordelen of er sprake is van verontreinigde grond. Of om te beoordelen dat er bijvoorbeeld risico’s zijn voor de gebruiker. Soms is de bodem door verontreiniging niet geschikt voor het geplande gebruik, zoals voor woningbouw. De omgevingsdienst beoordeelt uiteindelijk of er een vergunning verleend wordt.

Bij het (her)gebruik van grond en bouwstoffen krijgt u te maken met de landelijke regels uit het Besluit bodemkwaliteit. Ook heeft u te maken met regels die speciaal voor uw gemeente gelden. Deze regels staan in de Nota bodembeheer, die u bij uw gemeente kunt opvragen.

 • Veel gemeenten hebben (historische) gegevens over de bodem en de kwaliteit ervan per perceel vastgelegd in bodemkwaliteitskaarten. U vindt deze op de website van het Bodemloket.

U moet een melding doen dat u grond gaat verwerken via het Meldpunt Bodemkwaliteit. De regels voor het hergebruiken van grond vindt u in het Besluit bodemkwaliteit.

U moet een melding doen dat u grond gaat verwijderen via het Meldpunt Bodemkwaliteit. De regels voor het saneren van grond vindt u in het Besluit bodemkwaliteit.

U moet dit melden als de grond niet van uw eigen perceel komt, maar van een andere leverancier. Dat doet u via het Meldpunt Bodemkwaliteit.

Let op: u moet een certificaat krijgen van de grondkeuring waarin staat dat de grond voldoet aan de geldende regels voor hergebruik.

U kunt drie dingen doen:

 1. Informatie opvragen over de kwaliteit van de bodem via uw gemeente. Hier zijn kosten aan verbonden.
 2. Zelf informatie opzoeken via de bodemkwaliteitskaart van het Bodemloket.
 3. Bodemonderzoek laten uitvoeren door een erkende bodemintermediair. Op de website Bodem+ vindt u een lijst met erkende intermediairs.

Dan kunt u aan de leverancier van de grond-, baggerspecie- of steenachtige materialen vragen of er een certificaat is waarin staat wat de kwaliteit van de bouwstoffen is. Daarin staat ook of deze wel of niet vervuild zijn.

Dan moet u een bodemonderzoek laten uitvoeren door een erkende bodemintermediair. Een lijst met erkende intermediairs vindt u op de website Bodem+.

Voor 1970 werd voor het verwarmen van woningen en bedrijfspanden olie gestookt. Deze brandstof werd opgeslagen in ondergrondse tanks. Heeft u zo’n tank op uw perceel? Meld dit dan bij de omgevingsdienst.

Als u de tank niet meer gebruikt, bent u verplicht deze door een erkend bedrijf te laten verwijderen. Offertes kunt u aanvragen bij Kiwa-erkende saneringsbedrijven. Kiwa is het keuringsinstituut voor onder andere rioleringen, waterleidingen en ondergrondse tanks.

Vaak moet er ook een bodemonderzoek worden gedaan, om te onderzoeken of de bodem niet vervuild is.

In Nederland willen we de bodem schoon houden. Daarom zijn er regels voor het omgaan met bodem en grond. Deze gelden voor grond, bagger en steenachtige materialen (bijvoorbeeld bakstenen, dakpannen en puingranulaat). Deze mogen maar een beperkte hoeveelheid vervuilende stoffen bevatten.