Graven, saneren en calamiteiten

Bent u van plan graaf- of saneringswerkzaamheden uit te voeren, dan moet u in een aantal gevallen een melding doen bij de gemeente of provincie.

Werkzaamheden grond

Voor werkzaamheden in of op de bodem moet via het Omgevingsloket een melding voor een milieubelastende activiteit (mba) worden ingediend. Voor werkzaamheden in de grond is het mogelijk dat meerdere mba’s van toepassing zijn voor hetzelfde werk. Bijvoorbeeld bij saneren van de bodem kunnen de activiteiten graven in de bodem met een kwaliteit boven de interventiewaardegraven in de bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde en/of het toepassen van grond gelden. Doe de vergunningcheck om te beoordelen welke verschillende mba’s voor het uit te voeren werk van toepassing zijn.

Lees meer informatie over:

Overgangsrecht

Bodemsaneringen nemen vaak veel tijd in beslag. Daarom is het overgangsrecht erg belangrijk, omdat een bodemsanering op grond van de Wet bodembescherming (Wbb) in volle gang kon zijn op het moment dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking trad. Heeft u voor 1 januari 2024 een melding gedaan of een saneringsplan ingediend? Dan is de provincie het bevoegd gezag en de Omgevingsdienst Regio Arnhem uw aanspreekpunt. De bijbehorende formulieren zijn te vinden op de website van Rijksoverheid. Indien de provincie het bevoegd gezag is, dan is de Omgevingsdienst Regio Arnhem uw aanspreekpunt. Lees meer over het overgangsrecht.

De melding van de start van de sanering en de melding van de beëindiging van de sanering voor werkzaamheden binnen de provincie Gelderland moet u doen bij ODRA. U kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier startmelding sanering. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar postbus@odra.nl.

Ongewoon voorval

Doet zich binnen uw bedrijf een voorval voor dat gevolgen heeft voor het milieu? Dan bent u volgens de Omgevingswet verplicht om dit zo spoedig mogelijk te melden bij uw gemeente of provincie. Lees op onze pagina Ongewoon voorval melden wat u moet doen.