Milieuzonering

Bedrijven kunnen niet zomaar naast woningen worden gebouwd en woningen niet naast bedrijven. Om de leefomgeving te beschermen is een ruimtelijke scheiding nodig tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. We noemen dit milieuzonering.

Door afstand te houden wordt overlast voorkomen. Ook zorgt dit ervoor dat de bestaande bedrijven niet onevenredig in hun belangen worden geschaad. In het (tijdelijke) omgevingsplan wordt rekening gehouden met deze ruimtelijke scheiding.  

Handreiking bedrijven en milieuzonering

In de meeste omgevingsplannen is de ruimtelijke scheiding gebaseerd op de handreiking bedrijven en milieuzonering. Deze uitgave van de VNG geeft voor bedrijfstakken en -installaties aan welke milieuonderwerpen een rol spelen en welke afstanden tot woningen passend zijn. In de handreiking is een lijst opgenomen die snel inzichtelijk maakt welke milieuaspecten belangrijk zijn en in welke milieucategorie een bedrijf ingedeeld kan worden. Per soort bedrijf wordt aangegeven welke richtafstand geldt voor geluid, geur, stof en gevaar. Afwijken van deze afstanden kan door een locatiespecifiek onderzoek.

In het omgevingsplan is gebruikgemaakt van het Servicedocument Activiteiten en milieuzonering Omgevingswet (milieuzonering nieuwe stijl). Met dit hulpmiddel wordt ingeschat of een activiteit in een bepaald gebied inpasbaar is.

Advies milieuzonering

Wij adviseren u graag over milieuzonering. Neem contact met ons op.