Convenant gegevensuitwisseling OM - Politie - Omgevingsdiensten 2020

Op 2 maart 2021 ondertekende de heer Peter Verhoeven, directeur van Omgevingsdienst Noord Veluwe, het Convenant Gegevensuitwisseling en Samenwerking. De ondertekening van dit landelijke convenant maakt samenwerking, zicht en grip op de naleving van omgevings- en milieuregelgeving in het werkgebied van ODNV gemakkelijker.

Bij constatering van een milieuovertreding treedt ODNV op, op basis van de Landelijke Handhavingsstrategie. Zeker bij de ernstige overtredingen is daarbij de samenwerking met OM en politie van groot belang. Op landelijk niveau is voor OM, politie en omgevingsdiensten een convenantgegevensuitwisseling opgesteld om de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen bestuurs-en strafrecht goed te laten verlopen.

Met de ondertekening van dit convenant kan ODNV rechtmatig informatiedelen met OM en politie en kunnen deze partners elkaars kennis optimaal gebruiken en daarmee nog slagvaardiger optreden.