Nieuwe norm PFAS

Vanaf 1 december 2019 geldt voor alle gemeenten in de regio Noord-Veluwe* het door het Rijk gepubliceerde geactualiseerd tijdelijk handelingskader PFAS. De eerder vastgestelde tijdelijke Noord Veluwse toepassingsnormen voor landbodem komen hiermee te vervallen.
*Het betreft de gemeenten: Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Oldebroek, Nunspeet en Putten.

De gepubliceerde toepassingsnormen voor landbodem zijn nu als volgt.
De tabel is terug te vinden in bijlage 1 horende bij de Aanbiedingsbrief geactualiseerd tijdelijk handelingskader PFAS (IENW/BSK-2019/253533).

Meer informatie

Heeft u vragen?

Wij verzoeken u om vragen zoveel mogelijk per e-mail (advies@odnv.nl) te stellen.


FAQ PFAS-normen ODNV

(versie 5 dec 2019)

Op 1 december 2019 heeft het Rijk het geactualiseerde handelingskader PFAS-normen gepubliceerd. De PFAS-normen voor de functieklasse “landbouw/natuur” zijn verhoogd.
De regiogemeenten in de Noord Veluwe nemen het geactualiseerde handelingskader per 1 december 2019 over.

In deze FAQ lichten we het gewijzigde normenkader voor landbodem en een aantal bijzonderheden toe.

Meer informatie over de wijzigingen is te vinden in de Aanbiedingsbrief geactualiseerd handelingskader PFAS (IENW/BSK-2019/253533) en de FAQ van bodem+/RWS:

Welke gemeenten vallen onder het beheergebied van Omgevingsdienst Noord Veluwe?

Dit betreft de gemeenten: Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Oldebroek, Nunspeet en Putten.

Welke PFAS-normen gelden nu voor de Noord Veluwe?

De regio Noord Veluwe sluit aan bij het geactualiseerde landelijke normenkader en hiermee dus ook de verkondigde verhoogde PFAS-normen voor de functieklassen “landbouw/natuur”.

De gepubliceerde toepassingsnormen voor landbodem zijn nu als volgt.
De tabel is overgenomen uit bijlage 1 van Aanbiedingsbrief geactualiseerd tijdelijk handelingskader PFAS (IENW/BSK-2019/253533).

Toepassingsnormen landbodem

Toepassingsnormen landbodem
Toepassingesnormen

Benadrukt wordt dat het hier gaat om toepassingsnormen voor landbodem en dat dit niet geldt voor waterbodem, verspreiden van baggerspecie op de kant of het toepassen van grond/bagger in diepe plassen. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de kamerbrief met bijlage.

In tegenstelling tot de functieklassen “wonen” en “industrie” ontbreekt in de tabel voor de functieklasse “landbouw/natuur” een waarde voor overige PFAS en GenX. Uit de kamerbrief is echter te herleiden dat voor deze stofgroepen in deze functieklasse de ondergrens van 0,8 µg/kg.ds geldt.

Ook blijkt uit de tabel dat het Rijk adviseert om – conform systematiek van de bestaande bodemkwaliteitskaarten – de zgn. dubbeltoets te hanteren. Wij nemen dit advies over.

Wat kun je met grond die nu in een (tijdelijk) depot ligt?

Als deze grond voorzien is van een geldige kwaliteitsverklaring (incl. PFAS) en de grond voldoet aan de genoemde normen, dan kan deze toegepast worden. Hiervoor moet wel een melding Besluit bodemkwaliteit worden ingediend.

Als de opgeslagen grond nog niet (aanvullend) gekeurd is op PFAS, dan moet dat alsnog gebeuren. (Ook) voor PFAS is een geldige kwaliteitsverklaring nodig.

Moet alle toe te passen grond nog steeds worden onderzocht of gelden de genoemde normen ook voor de ontgravingskwaliteit?

Alle vrijkomende grond die buiten het werk weer wordt toegepast, moet voorzien zijn van een geldige kwaliteitsverklaring voor PFAS. Uitzondering is grond die afkomstig is van een diepte van meer dan 1 m-mv.

In welke situaties is de bodemkwaliteitskaart een geldige kwaliteitsverklaring voor PFAS?

De bodemkwaliteitskaart kan gebruikt worden als kwaliteitsverklaring voor PFAS als uit een verkennend bodemonderzoek van de ontgravingslocatie blijkt dat de (gemiddelde) PFAS-waarden overeenkomen met de ontgravingskwaliteit van die zone. Dit verkennend bodemonderzoek mag van een strategie ONV of ONV-GR zijn.

Mag er grond worden aangevoerd met PFAS van buiten het beheersgebied (werkgebied ODNV)?

Ja, onder de voorwaarde dat de toe te passen partij grond gekeurd is op PFAS en wordt voldaan aan de toepassingsnorm.

Wat doen we verder nog?

Alle genoemde gemeenten zijn samen met ODNV bezig met het doorrekenen van de eigen regionale PFAS-achtergrondwaarden. Het is een aanvulling op onze regionale bodemkwaliteitskaart. De verwachting is dat deze kaart met een paar maanden gereed is. De kaart kan op dat moment ook weer als kwaliteitsverklaring voor grondtoepassingen gebruikt worden (en dus ook voor PFAS). Het verplicht uitvoeren van partijkeuringen kan dan weer worden afgebouwd.