Geluid

Bedrijven zijn meestal verplicht om geluidsbeperkende maatregelen te treffen en om geluidsoverlast in de omgeving te voorkomen. Omgevingsdienst Veluwe controleert of bedrijven zich aan de regels voor geluid en geluidsoverlast houden en adviseert gemeenten over deze thema’s.

Bouw- en slooplawaai

Tijdelijke bouw- en sloopwerkzaamheden kunnen zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden. Voordat u begint met slopen of bouwen, moet u een aanvraag indienen bij uw gemeente. Aan de hand van de aanvraag bepaalt de gemeente welke maatregelen u moet nemen, hoe omwonenden geïnformeerd moeten worden en hoe lang de geluidhinder mag duren. U kunt via het Omgevingsloket alle aanvragen doen.

Evenementen

Gaat u een evenement organiseren? Houd dan rekening met overlast door geluid. De evenementenvergunning stelt voorwaarden aan het geluidsniveau en de duur van bijvoorbeeld een optreden van een band in de open lucht. Meer informatie over een evenementenvergunning en geluid tijdens een evenement vindt u op de website van de gemeente waar het evenement plaatsvindt.

Geluidsnormen

Als het nodig is, controleert Omgevingsdienst Veluwe in opdracht van gemeenten of de geluidsnormen niet worden overschreden. Als organisator van een evenement bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geluidsnormen.

Geluidsoverlast door bedrijven

Ervaart u geluidsoverlast door een bedrijf in uw omgeving? Dan kunt u de overlast melden via Milieuklacht Gelderland.

Overlast door weg- en railverkeer, industrie en luchtvaart

De Omgevingswet verplicht gemeenten omgevingslawaai door weg- en railverkeer, industrie en luchtvaart per geluidsbron in kaart te brengen. Voor rijkswegen, spoorlijnen en op termijn ook de provinciale wegen is er daarom het geluidsregister. Dit register geeft op hoofdlijnen aan waar rustige gebieden zijn en waar lawaaiige gebieden zijn. In de toekomst wordt deze geluidsinformatie beschikbaar via de Centrale Voorziening Geluidsgegevens (CVGG).

Geluidsoverlast melden

Ervaart u geluidsoverlast in uw omgeving en wilt u dit melden? Waar u dit kunt melden, hangt af van het soort overlast dat u heeft. Kijk op onze pagina over overlast melden voor meer informatie.