Jaarverslag en jaarstukken 2019

Het werkpakket van Omgevingsdienst Noord-Veluwe bestaat in grote lijnen uit de milieutaken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving en Advisering. Deze taken worden uitgevoerd voor de provincie Gelderland en de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

In 2019 heeft ODNV zich extra ingezet om de energiecontroles uit te voeren waarvoor de provincie Gelderland 50% subsidie in de vorm van cofinanciering beschikbaar heeft gesteld. De gemeenten hebben de andere 50% beschikbaar gesteld.

In 2019 is een drietal dossiers uitgegroeid tot omvangrijk dossier (exces). Bij de beoordeling hiervan is de conclusie getrokken dat het evenwicht tussen inbreng en dienstverlening voor de betreffende individuele partners niet is verstoord en dat de andere partners hiervan geen nadelige invloed hebben gehad. Daarom zijn deze excessen niet extra gefactureerd.

Bij de adviestaken heeft ODNV veel extra advieswerkzaamheden kunnen uitvoeren voor de gemeenten.

De volledige Jaarstukken 2019 en de bijbehorende controleverklaring zijn te raadplegen via de onderstaande link.

In het afzonderlijke ODNV Jaarverslag 2019 is aanvullend gerapporteerd over de voor onze partners behaalde prestaties op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en milieuadvisering.